View Full Version: BAI TUONG TRINH DAI HOI

QGHC-OZ > Thông báo, Thơ mời, Chúc tụng > BAI TUONG TRINH DAI HOI


Title: BAI TUONG TRINH DAI HOI
Description: BAI TUONG TRINH DAI HOI


snguyen - January 9, 2006 11:31 AM (GMT)
TUONG TRINH DAI HOI CUU SINH VIEN
QGHC/ LBUC LAN THU 11
TAI BRISBANE NGAY 31/12/05

-) -

Theo nhu chuong trinh du lieu, Dai hoi CSVQGHC/LBUC da long trong dien ra vao sang Thu Bay ngay 31/12/05 tai Hoi Truong Hoi Nguoi Viet Cao Nien o Inala, thu phu cua Nguoi Viet ty nan tai thanh pho Brisbane vao luc 10 gio sang va keo dai den 12 gio trua. Sau do la bua an trua nhe do Hoi CSVQGHC/QLD khoan dai. Trong Hoi truong co treo bien Chao mung Dai Hoi Cuu sinh vien QGHC Lien bang Uc chau 2005 va phia canh trai la hang co Uc & Viet voi co vang ba soc do rang ro.
Cac phai doan cuu sinh vien QGHC tu khap noi tren dat Uc ve day dong du truoc do mot vai ngay. Hau het di ca gia dinh. Dong nhat la phai doan HC thuoc Lien bang va tieu bang NSW voi 26 thanh vien. Victoria 17 thanh vien. Tieu bang QLD o tai cho nhung nhan su it hon, chi von ven tren duoi 10 nguoi. MC cua chuong trinh la anh Pham Cao Tung (QLD).

1.- CHAO QUOC KY UC & VIET

Dung 10 gio sang, mo dau chuong trinh la phan nghi le chao quoc ky Uc & Viet. Tat ca deu dung len nghiem chinh lam le chao Quoc ky. Trong phan chao quoc ky VNCH, tat ca dong mon deu da dong thanh hat quoc ca vang khap hoi truong khien cho buoi le cang tang phan long trong. Sau do la mot phut mac niem de tuong nho cac dang tien nhan da co cong dung nuoc va giu nuoc, cac anh hung, chien si va dong bao, dac biet la cac dong mon da hy sinh vi ly tuong tu do.

2.- GIOI THIEU THANH PHAN QUAN KHACH DONG MON

Ke den, MC Cao Tung da long trong lan luot gioi thieu thanh phan cac dong mon tham du tung tieu bang NSW, VIC va QLD. Theo danh sach, chung toi nhan thay co su hien dien cua quy dong mon sau day:

2.1- HOI CSV QGHC/ QLD (10)

- Nien Truong Nguyen Van Trich
- Anh chi Le Quan Diem
- Anh chi Pham Ba Thang
- Anh Luu Vinh Luan
- Anh chi Nguyen Van Sanh (CT)
- Anh chi Pham Cao Tung
- Vang mat: Anh chi Pham Van Tung, anh chi Nguyen Van Tiep, anh chi Tran Thi Hao (vi ly do co chuyen khan cap gia dinh).

2.2- HOI QGHC/ LIEN BANG VA NSW (26)

- Anh Le Van Thai (CT)
- Anh Nguyen Duc Du
- Anh chi Hoang Truong Tan
- Anh chi Tran Van Phan (CT)
- Anh Nguyen Khoa Huan
- Anh chi Nguyen Van Thuc
- Anh chi Ngo Van Duom
- Anh chi Dang Van Hien
- Anh chi Bui Thi Kim Phuong
- Anh chi Nguyen Vinh
- Anh chi Nguyen Van Tam
- Anh chi Tran Ngoc Lien (Nguyen Dong Danh)
- Anh chi Nguyen Khac Chi va cac con

2.3- HOI QGHC / VIC (17)

- Anh chi Nguyen Duy Nhac (CT)
- Anh chi Le Van Them
- Anh chi Tran The Do
- Anh Mai khac Toan
- Anh Pham Xuan Phong va Chi Quach Nguyet Minh
- Anh chi Nguyen Ngoc Diep
- Anh chi Tran Kim Thai
- Anh Thai Huu Phuoc
- Anh Lam Huu Xua
- Anh Nhan Tu Ha
- Chi Huynh Ngoc Suong

2.4- KHACH DAC BIET: Anh LE Duc Thuan (DS13, CH7) tu Hoa Ky sang tham ba con va san den tham du voi chung ta.

2.5- DIEN THU VA DIEN THOAI CHUC MUNG:

- Huynh Truong Nguyen Ba Can tu San Jose Hoa ky
- Phan Van Quy - Dai dien QGHC/Nam Uc (Adelaide)
- Anh Dang Gia Thoai (NSW)
- Anh Bui Duc Hung (NSW)
- Anh Tran Thien Tich (NSW)
- Anh Nguyen Van Thuat (NSW)
- Anh Le Xuan Suong (USA)


Ke tiep la phan doc danh sach cac dong mon MANH THUONG QUAN da tang vao quy chi phi Dai hoi nhu sau:

1.- Anh Luu Van Trang (USA): $100
2.- Anh chi Nguyen Van Tiep (QLD): $200
3.- Anh chi Pham Van Tung (QLD) : $100
4.- Anh chi Bui Duc Hung (NSW): $100
5.- Anh Lam Huu Xua (VIC) $ 50
6.- Anh Le Duc Thuan (USA) $776 ($600 USD after
exchange)
7.- Hoi QGHC /VIC $100
8.- Hoi QGHC / NSW $100
9.- Anh Nguyen Huu Chi (NSW) $200
10. Anh chi Pham X Phong & Quach N Minh $300 -------
Tong cong tien tang la: $2,026
====
Tat ca so tien tren se duoc trich ra mot phan de dung chi tieu vao Quy To chuc Dai hoi LB. So tien con lai cong them voi tien tang (gop phan vao nien liem thu vao cuoi gio) se duoc sung thang vao Quy HCLB de danh yem tro cho cac cong tac trong tuong lai do Thu quy LB (duoc bau ra) nam giu. Ban ket toan chi tiet thu chi tai chanh se tuong trinh den quy dong mon trong tuan toi.

3.- DE CU CHU TOA DOAN

De cu Chu toa doan gom Nien truong Nguyen Van Trich va Chu Tich HC LB anh Le Van Thai va Chu tich cac tieu bang la anh Nguyen Duy Nhac (VIC), anh Tran Van Phan (NSW), anh Nguyen Van Sanh (QLD).

4.- PHAN PHAT BIEU VA CHAO MUNG

1.- Anh NVSanh - Dai dien Hoi CSVQGHC/QLD va la Truong ban To chuc phat bieu loi cam on va chao mung Dai hoi;
2.- Nien truong Bac Nguyen Van Trich (QLD) co vai loi
cam tuong chao mung Dai hoi ;
3.- Phan phat bieu cua dai dien cac tieu bang:
* Anh Tran Van Phan (CT/QGHC/NSW)
* Anh Nguyen Duy Nhac (CT/QGHC/VIC)
* Dien thu chuc mung cua Huynh truong Nguyen Ba Can tu San Jose (USA), cua anh Le Xuan Suong tu Virginia (USA); dien thoai chuc mung cua Dong mon Phan Van Quy - dai dien Hoi HC o Nam Uc (Adelaide), dien thu cua quy dong mon o xa nhu cac anh Dang Gia Thoai, Nguyen Van Thuat, anh Bui Duc Hung, anh Tran Thien Tich v.v

5.- TONG KET TINH HINH SINH HOAT HOI QGHC/LB 2 NAM QUA VA TU NHIEM:
Anh Le V Thai - Chu tich QGHC/LB tong ket tinh hinh sinh hoat cua Hoi QGHC/LB suot 2 nam qua. Sau do toan Ban Dai dien cu tuyen bo cham dut nhiem vu va yeu cau bau lai Ban Dai dien moi.

6.- BAU BAN DAI DIEN MOI & CHUONG TRINH LAM VIEC
(XEM THEM PHAN BIEN BAN CUA ANH NHAN TU HA)

Mot Ban Bau cu duoc bau len gom Nien Truong Nguyen Van Trich,
Huynh Truong Le Van Them va Nguyen Van Thuc, anh Nhan Tu Ha (thu ky).
Sau do tien hanh thu tuc bau cu ung cu chieu theo noi quy theo the thuc don danh voi cac chuc vu sau:
1.- Mot vi Chu Tich
2.- Pho Chu Tich la cac vi Chu Tich HC tieu bang duong nhiem.
3.- Mot Tong thu ky
4.- Mot Pho TTK kiem Thu Quy
5.- Cac Uy vien dac trach thong tin bao chi website, van nghe v.v
Chieu theo noi quy, cac chuc vu tu TTKy cho den Pho TTK kiem Thu quy va cac uy vien do Tan Chu Tich de cu voi su chap thuan cua dai hoi.

Truoc het la phan tu ung cu nhung khong co dong mon nao chiu dung ra ung cu. Ke den la de cu, anh Nguyen Van Sanh duoc hon 2 nguoi de cu. Khong con nguoi nao duoc de cu nua, anh NVSanh da duoc da so dong mon tin nhiem vao chuc vu Tan Chu Tich Hoi QGHC /LBUC ky thu 11.

Tiep den, anh NVSanh da de cu cac thanh vien sau day (voi su thoa thuan cua ca nhan duoc de cu) vao cac chuc vu tren va da duoc Dai hoi chap thuan:
1.- Anh Ngo Van Duom (NSW) Tong thu ky
2.- Anh Hoang Truong Tan (NSW) Uy vien phu trach thong tin, websites(nhung sau do anh HT Tan da rut ten vi ly do ky thuat).
3.- Anh Nguyen Dong Danh (phu quan chi Tran Ngoc Lien DS19)
- uy vien phu ta trang websites.
4.- Truong ban van nghe nu nghe si Dang Lan (moi rieng)

Sau do Dai hoi da de ra nhung de nghi thiet thuc ve viec phat hanh Ban tin LB hang quy song song voi viec duy tri Ban tin tieu bang. Ngoai ra, mot Dac san hang nam cung se tai xuat hien. Them vao do, anh Tan CT co hua thuc hien mot website QGHCLBUC voi su ho tro cua quy anh HHT va ND Danh. Anh Dang Van Hien co dung len thiet tha keu goi quy dong mon thuc hien mot cuon Dac san hay Giai pham noi ve nhung kinh nghiem song cua cac bac phu huynh HC voi phan song ngu de truyen lai cho con chau va de vao cac thu vien Uc. Neu co ke hoach chu dao, anh se van dong xin Grant tu chinh phu de tai tro cho du an nay.
Ve van de nien liem cho Hoi LB, tat ca dong y trich 10% tu quy tieu bang de dong gop cho LB. Anh LQ Diem dong gop y kien mot cach thiet thuc hon khi de nghi Ban DLB can vach ra ngan sach du tru roi sau do bao cho cac tieu bang biet de xin ho tro. Mat khac, mot cuoc van dong chop nhoang cua chi Quach Nguyet Minh (VIC) da thu ngay tai cho phan tai chanh ung ho Quy lien bang $10 moi nguoi. Tong cong len den $280. Phan tai chanh nay se duoc bao cao chung voi so tien manh thuong quan dong gop truoc do. Ban bao cao tai chanh thu chi se gui den quy dong mon cham nhat la cuoi tuan nay.

7.- KET THUC DAI HOI

Ket thuc Dai hoi la mot tiec trua nhe do cac anh chi QGHC/QLD khoan dai. Sau do la chup hinh luu niem. Ky Dai hoi toi lan thu 12 se to chuc tai Victoria trong vong 2 nam toi. Mong quy anh chi dong mon khap noi tich cuc tham gia.

8.- TIEC HOI NGO BUOI TOI

Buoi toi luc 6 gio, mot bua tiec Hoi ngo cua tat ca cac cuu sinh vien HC thuoc cac tieu bang Victoria, NSW va QLD da dien ra trong bau khong khi than mat vao hao hung day tinh dong mon tai nha hang Sing Sing o Annerley do cac phai doan tu nguyen dong gop vao quy am thuc cung nhu dong gop dac sac vao chuong trinh nhac song va karaoke den gan nua dem. MC trac tuyet cua chuong trinh va cung la nam ca si noi danh Cao Tung da dieu khien mot dem am nhac tuyet voi voi su gop mat dac biet cua nu nghe si Dang Lan voi cac bai don ca, dan ca noi tieng va cung voi ban hop ca nu NSW da lam khong khi van nghe them soi noi.

Phai doan VIC khong chiu thua voi cac giong ca tru danh cung da gop mat voi cac man tan nhac va Tan co giao duyen voi phai doan QLD cung nhu keu goi nhung nu thuc khach Uc tham du vao chuong trinh ca hat da lam cho dem hoi ngo HC cay nha la vuon cang tang them phan song dong.

Cung trong bua tiec nay co su hien dien dac biet cua ong ba Nguyen Viet Trung, cuu Chu tich CDNVTD tai QLD. Trong phan noi chuyen, anh Nguyen Khoa Huan da co doi loi gioi thieu sach Con duong duong sinh ma chinh anh la tac gia Thien Tue.

9. - KET THUC TIEC VA CAM ON DONG MON

Cuoc vui nao roi cung ket thuc. BTC dung len cam on toan the dong mon va chuc quy dong mon co nhung ngay holidays tuyet voi o xu Brisbane mang ten Nang am tinh nong nay. Trong cuoc vui, neu co dieu chi so suat thi mong quy anh chi dong mon vi tinh huynh de tuong than tuong ai ma bo qua cho.

10.- CHUONG TRINH THE THAO SANG CHU NHAT

Sang chu nhat ngay 01/01/06: Co chuong trinh tennis au giao huu buoi sang danh cho cac dong mon thich bo mon quan vot Dac biet la cap tennis quan quit ben nhau tuc vo chong cua Nguyen Duy Nhac & Nguyen Thi Luu Ly (VIC) da ra san dau giao huu voi cac dau thu tai QLD gom Nien Truong Trich va cac ban Cao Tung, Sanh va vai than huu khac. Cuoc tranh tai dien ra soi noi hao hung giua troi nang gat nhung ai cung phai cong nhan la Nien Truong NVTrich that la mot dan anh tennis ky tai da lam cho cac dau thu phai xinh vinh va nu luu la chi Luu Ly phai noi la rat deo dai trong bo mon quan vot cung da co nhung duong banh tuyet hao khien cac dau thu nam cung phai chao thua.

11.- TOM LAI

Noi chung, tuy Hoi CSV QGHC/QLD voi thanh phan nhan su it oi va da so da ve huu cung da co gang het suc minh de to chuc mot Dai hoi HC cap lien bang nhu the la mot no luc vuot buc. Chung toi thay mat cho BTC khong mong moi gi hon la tan tam tan luc lam het suc minh de nang cao tap the QGHC cua chung ta. Neu trong viec to chuc co dieu chi so sot, kinh mong quy dong mon niem tinh tha thu cho. / -

TM Ban Dai dien Hoi CSV / QGHC / LBUC
Nguyen Van Sanh
(ChuTich)

* Ghi chu: Dai hoi 31/12/05 vua qua la Dai hoi lan thu 11 (cho khong phai 9 nhu da ghi nham).
Hosted for free by zIFBoards